Sökning: "skola struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden skola struktur.

 1. 1. Lärandets hermeneutik Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

  Författare :Mikael Segolsson; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hermeneutik; bildning; utbildning; lärande; kunskap; tolkning; dialog; digitaliserad tillvaro; skola.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : En viktig uppgift inom utbildningsvetenskaplig forskning är att bidra till en kritisk diskussion av skolsystemets processer och dess grundläggande pedagogiska begrepp. Avhandlingens syfte är att i denna diskussion fokusera lärandebegreppet och med bildningstanken som utgångspunkt bilda kunskap om hur vi kan förstå tolkningens och dialogens betydelse för lärandebegreppet. LÄS MER

 2. 2. Bli vuxen i arbetarstad fem ungdomar berättar om skola, arbete och det egna livet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kerstin Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development into adulthood; gender; class; institutional practices; qualitative approach; symbolic interactionism; fateful moments; young people; key transitions; education; work; labour market policy; individualisation; Ungdomar; sociologiska aspekter; Norrköping; 1982-2002; arbetskraft; utbildning; gender; social struktur; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In this dissertation, the lives of five young people living in Norrköping follows for five years (1998 – 2002) through fieldwork involving observations and recurring interviews.The objective of the study is to describe and analyse the development into adulthood and the creation of a (cultural) identity among a group of young people in a town, which used to be heavily working class. LÄS MER

 3. 3. I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication, Jönköping University

  Författare :Rebecka Florin Sädbom; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Managing by objectives; life-world hermeneutics; dialogue; learning study; object of learning; social studies;

  Sammanfattning : Målen har fått en allt viktigare position i skolan, elevernas resultat likaså. I den här studien belyses och undersöks lärares tolkning och realisering av kursplanemål i grundskolan. Läroplanen föreskriver att samtliga elever i grundskolan skall nå förutbestämda kunskapsmål. LÄS MER

 4. 4. Concentration Difficulties in the School Environment - with focus on children with ADHD, Autism and Down's syndrome

  Detta är en avhandling från Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Catrin Tufvesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Down s syndrome; concentration; children; building process; ADHD; the Human Environment Interaction-model; individual adjusment; learning; indoor environment; school environment; Psykologi; Psychology; Humanities; Humaniora; autism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet för den här avhandlingen var att identifiera miljöfaktorer som påverkar barn med ADHD, autism och Downs syndrom och deras förmåga att koncentrera sig i sin lärmiljö i skolan. Målet med den forskning som gjorts här är inte att avskriva några av de extraresurser som barnen ifråga behöver, utan i stället att ge förslag på hur man kan utforma deras lärmiljöer på ett sätt som är så stödjande som möjligt utifrån deras särskilda behov. LÄS MER

 5. 5. Individriktad brottsprevention om SSPF och viljan att samverka

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christina Söderberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats behandlar brottspreventiv samverkan på individnivå, vilket är ett relativt nytt fenomen i Sverige och Skandinavien. Ett specifikt arbetssätt, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor – SSPF – undersöks i studien och övergripande studeras hur idén om brottspreventiv samverkan i form av SSPF konstrueras och motiveras, hur den tolkas och omtolkas av samverkansparterna samt hur den omsätts i praktik. LÄS MER