Sökning: "skola struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden skola struktur.

 1. 1. Lärandets hermeneutik Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

  Författare :Mikael Segolsson; Tomas Kroksmark; Bernt Gustavsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hermeneutik; bildning; utbildning; lärande; kunskap; tolkning; dialog; digitaliserad tillvaro; skola.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : En viktig uppgift inom utbildningsvetenskaplig forskning är att bidra till en kritisk diskussion av skolsystemets processer och dess grundläggande pedagogiska begrepp. Avhandlingens syfte är att i denna diskussion fokusera lärandebegreppet och med bildningstanken som utgångspunkt bilda kunskap om hur vi kan förstå tolkningens och dialogens betydelse för lärandebegreppet. LÄS MER

 2. 2. Bli vuxen i arbetarstad fem ungdomar berättar om skola, arbete och det egna livet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kerstin Johansson; Per Månson; Elisabet Näsman; Anna-Liisa Närvänen; Elisabet Arnell-Gustavsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development into adulthood; gender; class; institutional practices; qualitative approach; symbolic interactionism; fateful moments; young people; key transitions; education; work; labour market policy; individualisation; Ungdomar; sociologiska aspekter; Norrköping; 1982-2002; arbetskraft; utbildning; gender; social struktur; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In this dissertation, the lives of five young people living in Norrköping follows for five years (1998 – 2002) through fieldwork involving observations and recurring interviews.The objective of the study is to describe and analyse the development into adulthood and the creation of a (cultural) identity among a group of young people in a town, which used to be heavily working class. LÄS MER

 3. 3. I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication, Jönköping University

  Författare :Rebecka Florin Sädbom; Ulla Runesson; Martin Kristiansson; Cristina Robertson; Mikael Alexandersson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Managing by objectives; life-world hermeneutics; dialogue; learning study; object of learning; social studies;

  Sammanfattning : Målen har fått en allt viktigare position i skolan, elevernas resultat likaså. I den här studien belyses och undersöks lärares tolkning och realisering av kursplanemål i grundskolan. Läroplanen föreskriver att samtliga elever i grundskolan skall nå förutbestämda kunskapsmål. LÄS MER

 4. 4. Concentration Difficulties in the School Environment - with focus on children with ADHD, Autism and Down's syndrome

  Detta är en avhandling från Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Catrin Tufvesson; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Down s syndrome; concentration; children; building process; ADHD; the Human Environment Interaction-model; individual adjusment; learning; indoor environment; school environment; Psykologi; Psychology; Humanities; Humaniora; autism;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify environmental factors that affect children with ADHD, autism, and Down's syndrome and their ability to concentrate in their learning environment at school. The issue of this research is not to dismiss any of the additional resources these children are in need of; instead it is to suggest how to arrange learning environments in the most supportive way possible based on the initial needs of these children. LÄS MER

 5. 5. Individriktad brottsprevention om SSPF och viljan att samverka

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christina Söderberg; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Torbjörn Forkby; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats behandlar brottspreventiv samverkan på individnivå, vilket är ett relativt nytt fenomen i Sverige och Skandinavien. Ett specifikt arbetssätt, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor – SSPF – undersöks i studien och övergripande studeras hur idén om brottspreventiv samverkan i form av SSPF konstrueras och motiveras, hur den tolkas och omtolkas av samverkansparterna samt hur den omsätts i praktik. LÄS MER