Sökning: "skol habitus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden skol habitus.

  1. 1. Att navigera på en skolmarknad en studie av valfrihetens geografi i tre skolor

    Detta är en avhandling från Stockholm : Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholm University

    Författare :Anna Ambrose; Stockholms universitet.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; geography of school choice; place and space; school choice strategies; marketisation; rumours; school habitus; hot and cold knowledge.; skolvalfrihetens geografi; plats och rum; strategier för skolval; marknadisering; skol habitus; rykten; skolmarknad; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

    Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur skolvalfriheten som policy, det vill säga uppfattad möjlighet och hot tar sig i uttryck i vardaglig praktik. Aspekter av diskurser, praktiker analyseras i avhandlingen utifrån olika aktörers handlingshorisonter. LÄS MER