Sökning: "skapande verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden skapande verksamhet.

 1. 1. Vilja, självtillit och ansvar. Kunskapens konstruktion i skapande processer

  Författare :Sie Kronberg von Gegerfelt; Christina Nygren-Landgärds; Finland Vasa Åbo Akademi Slöjdpedagogiskt centrum; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandling är en studie av den praktiska kunskapens innehåll och hur kunskap definieras och uppfattas av praktiskt verksamma konsthantverkare och konsthantverksstudenter.Ett övergripande syfte är att klarlägga hur kunskap beskrivits och uppfattats i ett tidigt historiskt skede och hur kunskap kan uppfattas idag. LÄS MER

 2. 2. Att iscensätta lärande : lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Författare :Els-Mari Törnquist; Kultur-språk-medier (KSM); []
  Nyckelord :Music education; pedagogical work; artistic; social; a music production; aesthetics learning; creating; creativty; individual; collective; community; participation; performance; externalization;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser mötet mellan de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i lärares pedagogiska arbete. Genom att undersöka lärares erfarenheter av musikalproduktion i skolan avser studien att fördjupa kunskapen om det professionella lärararbetet som grundar sig i lärares pedagogiska och konstnärliga utövande och praktiska kunskap. LÄS MER

 3. 3. Att iscensätta lärande - lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Författare :Els-Mari Törnquist; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; externalization; performance; participation; community; collective; individual; creating; learning; æsthetics; a musical production ; context; social; artistic; Music education; pedagogical work; Pedagogik; Pedagogy and didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The present thesis examines the meeting between the artistic and the pedagogical dimensions in the work of teachers. The main aim is to describe the learning in practice, emerging from a collective creative process. The point of departure is teachers' experience of a musical-production as part of the pedagogical work in school. LÄS MER

 4. 4. Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet

  Författare :Margareta Havung; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; strategies of avoidance; masculinity; male pre-school teachers; gender role; gender difference; Adaptation; feminine and masculine gender-classification; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse the situation of male teachers in the day-to-day work of pre-school, taking into account the fact that men are underrepresented in this profession. The methodic field is qualitative. LÄS MER

 5. 5. Att bli konstnär: Om identitet, subjektivitet och konstnärskap i det senmoderna samhället

  Författare :Henrik Stenberg; Thomas Johansson; Anita Dahlgren; Per-Olof Olofsson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sequastration of experience; internal referential system; subjectivity; identity; late modernity; Artstudents; contemporary art; trust; intimacy.; Sociology; Sociologi; Unga konstnärer; reflexivitet; subjektivitet; socialt gränsöverskridande;

  Sammanfattning : This dissertation explore young peoples will to become artists. A group of artstudents have been interviewed and severel questions are raised. LÄS MER