Sökning: "skapa samsyn i skolan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden skapa samsyn i skolan.

  1. 1. Samordnad individuell plan (SIP) : Professionellas samt barn och föräldrars erfarenheter

    Författare :Erik Nordström; Sofia Kjellström; Berith Hedberg; Iréne Josephson; Johan Berlin; Högskolan i Jönköping; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Introduktion. Många barn och unga idag har så pass komplexa behov att de behöver samtidiga insatser från olika huvudmän. Insatserna blir alltmer specialiserade och fragmenterade, vilket kräver att professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola samverkar. LÄS MER