Sökning: "skandinavien"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade ordet skandinavien.

 1. 1. Mobilisera, passivisera eller vinna : har skandinaviska partiers tävlan om röster förändrats?

  Författare :Mattias Gunnarsson; Magnus Hagevi; Karl Loxbo; Niklas Bolin; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; partitävlan; retorik; politiska partier; Skandinavien; valmanifest; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats lägger grunden för att undersöka om skandinaviska partiers tävlan om röster har förändrats så som den uttrycks i partiernas valmanifest. Därigenom testas dels om det finns en förändrad partitävlan i Skandinavien, dels om en eventuell förändring i partitävlan drivs av en existerande tävlansstruktur ärvd från 1970-talet, om partiernas tävlan om röster helt eller delvis försvunnit eller om partiernas tävlan snarast handlar om konkurrens om väljarnas rösterInom partiforskningen har den så kallade kartellpartitesen haft ett mycket stort genomslag. LÄS MER

 2. 2. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Författare :Johanna Bergqvist; Historisk arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the arts of healing in the area of present-day Sweden dur¬ing the Middle Ages and the Renaissance (ca. 1100–1600 AD). It focuses on secular arts of healing for the body, rather than magical and religious healing or the cure of the soul. LÄS MER

 3. 3. Annorlunda men funktionellt beteende : identifiering och förståelse av typiskt och avvikande beteende i åldrarna 1-3 år hos barn med medfödd blindhet

  Författare :Inga-Britt Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn med synskada; Skandinavien; Barn med autism; Småbarnspsykologi; Autism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fascism in Scandinavia 1920-40

  Författare :Ulf Lindström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Fascism; historia; Skandinavien; 1920-talet; 1930-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar

  Författare :Hanna Åkerström; Henrik Williams; Anna-Malin Karlsson; Källström Magnus; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runic inscriptions; early Viking Age; inventory of runic inscriptions; Scandinavia; inscriptions on portable objects; runestones; reading order; social semiotics; multimodality; monosequentiality; multisequentiality; hypertext theory; Bo Boije4 Skee; U ANF1937; 163 Björkö; DR NOR1988; 5 Malt; Ög 136 Rök; runinskrifter; tidig vikingatid; inventering av runinskrifter; Skandinavien; lösföremålsinskrifter; runstenar; läsordning; socialsemiotik; multimodalitet; monosekventialitet; multisekventialitet; hypertextteori; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis examines visual text conventions in the Nordic runic material from the early Viking Age and shows that visual meanings, as well as linguistic ones, can increase understanding of this complicated material. The thesis also provides a corpus of early Viking Age runic texts. The thesis comprises three investigations. LÄS MER