Sökning: "sjuksköterskans arbetsmiljö"

Hittade 1 avhandling innehållade orden sjuksköterskans arbetsmiljö.

  1. 1. Hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring : Från distanserat till delat ledarskap

    Författare :Kristina Rosengren; Terese Bondas; Runo Axelsson; Kerstin Segesten; Gun Nordström; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; Caring sciences; Vårdvetenskap;

    Sammanfattning : Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat ledarskap. Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussammanslagningar utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal (I, II). LÄS MER