Sökning: "sjuksköterskan som handledare"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden sjuksköterskan som handledare.

 1. 1. Att vara sjuksköterska : En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling

  Författare :Karin Hallin; Ella Danielson; Ingegerd Fagerberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Registered Nurse; profession; nursing; preceptoring; development; experience; satisfaction; support; preceptor; preceptor model; nursing student; interview; questionnaire; Sjuksköterska; profession; omvårdnad; handledning; utveckling; erfarenhet; tillfredsställelse; stöd; handledare; handledningsmodell; sjuksköterskestudent; intervju; frågeformulär; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att klarlägga sjuksköterskors erfarenheter av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Avhand‐lingen innefattar två kvalitativa (I, II) och två kvantitativa (III, IV) studier. Femton sjuksköterskor intervjuades sex år efter examen (I, II). LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskan som handledare. Innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie

  Författare :Elisabeth Carlson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nurses; Precepting; Clinical practice; Pedagogical techniques; Supportive and limiting conditions; Professional socialization; Interprofessional clinical training ward; Ethnography; Symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Under de tre senaste decennierna har det skett stora förändringar i sjuksköterskeutbildningarna internationellt såväl som nationellt. De snabba samhälleliga förändringarna och dess effekter på hälso- och sjukvården kommer att kräva andra kompetenser i en förändrad sjuksköterskeroll. LÄS MER

 3. 3. Group supervision in nursing care : a longitudinal study of psychiatric nurses' experiences and conceptions

  Författare :Barbro Arvidsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; phenomenography; nursing care; professional competence; Pedagogy and didactics; Group supervision; psychiatric nurse; intervention study; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården betonas att vården ska ges utifrån ett patientorienterat sätt. Om sjuksköterskor skall kunna ge patienten god omvårdnad, måste de själva ha en god arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Group supervision in nursing care. A longitudinal study of psychiatric nurses´ experiences and conceptions

  Författare :Barbro Arvidsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nursing care; phenomenography; professional competence; Pedagogy and didactics; Group supervision; psychiatric nurse; intervention study; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of group supervision in nursing care is to understand nurses’ experiences from real care settings and to structure these in a professional and personal context. An interventional and longitudinal method of research was chosen in this study of group supervision in nursing care. LÄS MER