Sökning: "sjösänkning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet sjösänkning.

  1. 1. Våtmarkshistoria : Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen

    Författare :Jörgen Lennqvist; Thord Strömberg; Eva Jakobsson; Per Eliasson; Örebro universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; historia; vattenhistoria; miljöhistoria; våtmarkshistora; våtmark; sjösänkning; våtmarksrestaurering; landskap; landskapssystem; History; Historia; Historia; History;

    Sammanfattning : This thesis is a history of man’s and nature’s relationship, with regards to water. It is an environmental history about the changes in the wetland landscape around the Lakes Hjälmaren and Kvismaren in central Sweden during the 19th and 20th century. Hjälmaren, Sweden’s fourth-largest lake, was lowered between 1878 and 1888. LÄS MER