Sökning: "självsortering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet självsortering.

  1. 1. Utbildningssegregation och självsortering : Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

    Författare :Anna Sandell; Lunds universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; segregation; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik; Genus; Senmodernitet; Lokala praktiker; Segregation; Självsortering;

    Sammanfattning : This thesis explores and analyzes segregation and self-sorting in education. It aims at discussing how this relates to gender, individualization and young men and women's positionings in local practices, through choices of upper secondary school education. LÄS MER