Sökning: "självreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet självreglering.

 1. 1. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 2. 2. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

  Författare :Magnus Österholm; Björn Textorius; Christer Bergsten; Carl Winsløw; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER

 3. 3. Om fostran i förskoleklass

  Författare :Maria Thelander; Malmö högskola; []
  Nyckelord :fostran; fostransuppdrag; förskoleklass; föräldrar; individualisering; livskunskap; sociala konventioner; styrning; textanalys; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. LÄS MER

 4. 4. Att göra det materiella virtuellt : Subjektifiering, moral och motstånd i konstruktionen av den riskfyllda mathållningen

  Författare :Elin Montelius; Anna Olofsson; Katarina Giritli Nygren; Anna Lydia Svalastog; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att bidra till förståelsen av hur risk konstrueras och förändras i diskussioner om mathållning på nätforum och vilka subjektspositioner som görs möjliga då risk uttrycks i relation till klass och kön. Mat har kommit att få stor uppmärksamhet i samhällsdiskussionen, men i det moderna samhället är det inte bristen på mat som står i fokus, utan snarare de val människor måste göra relaterade till mat. LÄS MER

 5. 5. Membrane-based nanocalorimetry for low temperature studies with high resolution and absolute accuracy

  Författare :Stella Tagliati; Andreas Rydh; Vladimir M. Krasnov; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nanocalorimetry; specific heat; membrane-based calorimeter; AC steady state; frequency dependence; thermal link conductance; thermal relaxation; GeAu thermometer; numerical simulations; fysik; Physics;

  Sammanfattning : A differential, membrane-based nanocalorimeter has been designed and constructed for thermal studies of mesoscopic samples at low temperatures. The calorimeter is intended for sample masses from mg to sub-μg and a broad temperature range from above room temperature down to the sub-K region. LÄS MER