Sökning: "självreglerat lärande"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden självreglerat lärande.

 1. 1. Formativ bedömning och självreglerat lärande vad behöver vi för att få det att hända?

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Charlotta Vingsle; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formative assessment; assessment for learning; self-regulated learning; teacher knowledge; mathematics education; formativ bedömning; bedömning för lärande; självreglerat lärande; lärares kunskap; matematikdidaktik; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Previous research has shown that substantial learning gains are possible when formative assessment and support for students’ development of self-regulated learning skills are implemented in classroom practice. Such implementation is not straightforward and there is a need for both further understanding of the knowledge and skills teachers require to practice formative assessment, and further insights into how different characteristics of ordinary teaching practices support students’ in becoming proficient self-regulated learners. LÄS MER

 2. 2. Learning professional skills and attitudes Medical students' attitudes towards communication skills andgroup learning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Antje Lumma-Sellenthin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attitudes; awareness of learning strategies; communication skills; group learning; patient-centeredness; problem-based learning; self-regulation; Grupplärande; kommunikationsfärdighet; medvetenhet om inlärnings strategier; patient orientering; problembaserat lärande; självstyrt lärande;

  Sammanfattning : Medical education aims at forming students’ professional identity. This includes skills and attitudes such as communication and teamwork skills. One of the thesis’ aims is to identify students’ typical difficulties with learning communication skills, and to understand how these affect their identity development. LÄS MER

 3. 3. Reading achievement: Its relation to home literacy, self-regulation, academic self-concept, and goal orientation in children and adolescents

  Detta är en avhandling från Institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Författare :Lena Swalander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychopedagogy; Pedagogisk psykologi; Psykologi; Psychology; Writing; Computers; Home literacy; Reading attitude; Goal orientation; Reading ability; Academic self-concept; Self-regulated learning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Doktorsavhandling undersöker hur förutsättningar i hemmet, självreglering, akademisk självbild och målorientering påverkar läsförmåga. Att kunna läsa bra är grundläggande för att kunna fungera väl i det moderna samhället där man måste kunna läsa komplicerade texter. LÄS MER

 4. 4. Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Karin Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetorical practice.; cultural-historical activity theory; higher music education; Western art music; discursive practices; Organ improvisation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ABSTRAKT Titel: Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice [Orgelimprovisation - verksamhet, handling och retorisk praktik]. Författare: Karin Johansson Språk: Engelska Sökord: Orgelimprovisation, kulturhistorisk verksamhetsteori, högre musikutbildning, västerländsk konstmusik, diskursiv praktik, retorisk praktik. LÄS MER