Sökning: "självfokuserad uppmärksamhet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden självfokuserad uppmärksamhet.

  1. 1. The Role of Causal Attribution and Self-Focused Attention for Shyness

    Författare :Charlotte Alm; Erik Lindberg; Ann Frodi; Henry Montgomery; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Shyness; self-focused attention; behavioral inhibition; attribution; internal causes; external causes; Blyghet; självfokuserad uppmärksamhet; beteendemässig inhibition; attribution; interna orsaker; externa orsaker; Psychology; Psykologi;

    Sammanfattning : Syftet med denna avhandling var att undersöka på vilket sätt och i vilken utsträckning blyga personer skiljer sig från icke-blyga personer med avseende på deras attributionsmönster. Resultaten från 3 kvantitativa och 1 kvalitativ studie visar en något annorlunda bild av hur blyghet relaterar till social kognition jämfört med tidigare forskning i området. LÄS MER