Sökning: "självförtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet självförtroende.

 1. 1. Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet

  Författare :Therese Vincenti Malmgren; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory school; lärarkompetens; Lpo 94; grundskola; attityder; lärarrelationer; Attitudes; medinflytande-påverkan; motiverande miljö; teacher relationships Ansvar; självförtroende; self-confidence; responsibility; motivating environment; teacher competence; influence-effect;

  Sammanfattning : The prime purpose of the work in hand is to present factors/concepts important in generating a motivating environment in our compulsory school system, with a focus on the classroom, the analysis being based on the goals stated in the national curriculum. Expressed in greater and more explicit detail, the purpose of this study was initially to a)investigate how pupils and school principals perceive that schools have achieved the goals of the curriculum for the compulsory school system (Swedish Ministry of Education, 1994), and b), with reference to Lpo 94 identify and analyse important concepts in the school environment and then study these in a correlation analysis. LÄS MER

 2. 2. Arkitekterna och byggbranschen : Om vikten av att upprätta ett kollektivt självförtroende

  Författare :Kristina Grange; Claes Caldenby; []
  Nyckelord :yrkesroller; arkitekter; byggbranschen; Sverige; 1900-talet; kollektiva minnen; socialt kapital;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the relations between architects and other parties on the Swedish building market. The starting point is the pronounced desire for a stronger role that architects in general have, but also the rather conspicuous fact that architects are more or less invisible in the wider context of the building industry. LÄS MER

 3. 3. Arkitekterna och byggbranschen : om vikten av att upprätta ett kollektivt självförtroende

  Författare :Kristina Grange; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building industry; professions; 20th century; social capital; sweden; architects; collective memories;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the relations between architects and other parties on the Swedish building market. The starting point is the pronounced desire for a stronger role that architects in general have, but also the rather conspicuous fact that architects are more or less invisible in the wider context of the building industry. LÄS MER

 4. 4. Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva! : Förändring av hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Elinor Brunnberg; Lars Oscarsson; Berth Danermark; Karin Sonnander; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hearing-impaired; children; special school; social inclusion; stigma; sign language; self-confidence; identity; socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This study is a comparative study with the aim of finding out whether the identity and self-confidence of hearing-impaired children changes when they attend schools with a different language base. The focus of the study was the interaction of hearing-impaired children with other children of the same age. LÄS MER

 5. 5. Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Therese Vincenti Malmgren; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attitudes; compulsory school; influence-effect; Lpo 94; motivating environment; responsibility; self-confidence; teacher competence; teacher relationships;

  Sammanfattning : Föreliggande arbetes övergripande syfte är att visa på faktorer/begrepp viktiga för en motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet då analysen baseras på läroplansmålsättningar. Mer differentierade och explicit uttryckta syften för detta arbete utgörs inledningsvis av att dels undersöka hur elever och skolledare uppfattar att skolan uppnått målen i läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994), dels att utifrån Lpo 94 identifiera och analysera viktiga begrepp i skolmiljön och sedan granska dessa i en sambandsanalys. LÄS MER