Sökning: "sirkas"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet sirkas.

  1. 1. Rennomadismens dilemma : det rennomadiska samhällets förändring i Tuorpon och Sirkas 1760-1860

    Författare :Roger Kvist; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Reindeer pastoralism; Saami; Lapps; 18th—19th century Sweden; Lule lappmark; ethnohistory; history; anthropology;

    Sammanfattning : The areas of study for this dissertation are the Turopon and Sirkas lappbyar (communities) in the parish of Jokkmokk during the period 1760—1860. The starting point for discussion is a decrease in population through migration to Norway, from 667 inhabitants in 1781, to 353 in 1868. LÄS MER