Sökning: "semistrukturerade intervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade orden semistrukturerade intervjuer.

 1. 1. Handledare och handledning : gymnasial yrkesutbildning på förskola

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Birgitta Plymoth; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : denna licentiatuppsats presenteras en kvalitativ studie om handledning för yrkeslärande och yrkesutbildning på arbetsplatsen. Syftet med studien har varit att identifiera hur handledare för elever från gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram beskriver att de handleder och agerar för att eleverna ska komma in i förskolans praktikgemenskap. LÄS MER

 2. 2. Swedish student-athletes’ within-career transitions

  Författare :Sverker Fryklund; Malmö högskola; []
  Nyckelord :within-career transition; achievement sport; thematic content analysis; student-athlete; career assistance; dual career;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande forskningsprojekt var att undersöka upplevelser av karriärövergångar hos elitidrottande studenter, på högsta nationella nivå, som strävar efter att etablera sig även på internationellt högsta nivå inom sin idrott, samtidigt som de börjar studera vid universitet/högskola och så småningom tillägnar sig en examen. Semistrukturerade intervjuer användes för att kartlägga och undersöka de elitidrottande studenternas upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Homo domesticus : En marknadsanalys av bostadskonsumenters strategier och preferenser

  Författare :Lars Vigerland; Håkan Preiholt; Bo Edvardsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rent control; preference; strategy; housing; Bourdieu; Correspondence analysis; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Hur påverkar bruksvärdessystemet och bostadsföretag olika konsumentgrupper på den svenska bostadshyresmarknaden och hur kan befintliga marknadsanalyser kompletteras? Systemet kritiseras för att vara ojämlikt och för att strida mot EU-lagstiftning.Bourdieu fungerar som teoretisk inspirationskälla. LÄS MER

 4. 4. Historiemedvetande - Elevers tidsförståelse i en skolkontext

  Författare :Nanny Hartsmar; Malmö högskola; []
  Nyckelord :consciousness of history; contextual; heterogenous school contexts; history; history instruction; socio-cultural; time; understanding of time;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med utgångspunkt i undervisning gestalta och förklara grundskoleelevers historiemedvetande. Ett andra syfte med min studie är att lyfta fram och problematisera förutsättningar för att genom undervisning utveckla historiemedvetandet. LÄS MER

 5. 5. Product quality through experience feedback in industrialised housing

  Författare :John Meiling; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : This thesis is based on four appended papers and an introductory section. The work has been conducted with a focus on product quality and feedback. Hypothetically, industrialised housing gives better product quality and improved control in production. LÄS MER