Sökning: "selberg 1999"

Hittade 1 avhandling innehållade orden selberg 1999.

  1. 1. Elevinflytande i lärandet

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Gunvor Selberg; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Denna avhandling syftar till att utveckla kunskap om elevinflytandets samvariation med lärandet. Fokus i studien är att undersöka vad som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant inflytande. LÄS MER