Sökning: "sekundära"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade ordet sekundära.

 1. 1. Secondary strain in web stiffeners in steel and composite bridges

  Författare :Mattias Nilsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : Sommaren 2006 så upptäcktes ett flertal sprickor på bron över Vårby fjärden i närheten av Stockholm. Samtliga sprickor syntes ha uppstått i svetsar som förbinder vertikala livavstyvningar med huvudbalkarnas överflänsar. LÄS MER

 2. 2. Secondary Interactions in Symmetric Double Bond Formation Catalysed by Molecular Ruthenium Complexes

  Författare :Oleksandr Kravchenko; Licheng Sun; Roger Alberto; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; homogeneous catalysis; transition metal catalysis; ruthenium catalyst; olefin metathesis; dynamic covalent chemistry; water oxidation; solar fuels; Ru-bda; secondary interactions; hydrophobic interactions; π-π stacking; homogen katalys; övergångsmetallkatalys; rutheniumkatalysator; olefinmetates; dynamisk kovalent kemi; vattenoxidation; solbränslen; Ru-bda; sekundära interaktioner; hydrofoba interaktioner; π-π stapling; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Chemistry has a tremendous impact on everyone’s life, although society does not always realize its power and ubiquity. In recent years, improved economy and sustainability of chemical processes has become a worldwide priority. LÄS MER

 3. 3. Health, cattle and ploughs : Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in southern Sweden, 2300-1100 BCE

  Författare :Anna Tornberg; begravning och social identitet Gravarkeologiska forskargruppen – Död; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; senneolitikum; äldre bronsålder; södra Sverige; bioarkeologi; vård; hälsa; karies; biokulturell; politisk-ekonomisk; sekundära produktrevolutionen; paleopatologi; paleodemografi; kroppslängd; trauma; humanosteologi; isotoper; Late Neolithic; Early Bronze Age; southern Sweden; bioarchaeology; Care; health; dental caries; biocultural; political-economy; Secondary Products Revolution; paleopathology; paleodemography; stature; trauma; human osteology; isotopes;

  Sammanfattning : In this thesis diet and health of people who lived in southern Sweden 2300-1100 BCE is studied. The study is based on bioarchaeological analyses of human remains from 46 localities in the areas of Uppland, Närke, Östergötland, Västergötland, and Scania. LÄS MER

 4. 4. En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet i en grupp tillverkande mindre företag

  Författare :Bo Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Undersökningen har genomförts med hjälp av litteraturstudier och fallstudier vilka omfattar 40 företagare i tillverkande företag med mindre än 50 anställda. En modell som baseras på förväntansteori har utnyttjats för att undersöka företagarnas motivation för arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 5. 5. Usability Requirements for User-Controlled Robotic Eating Aids

  Författare :Ann-Louise Lindborg; Maria Lindén; Albert Westergren; Annica Kristoffersson; Martin Ekström; Johan Blomkvist; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; robotic eating aid; eating device; eating aid; usability requirement; user centered design; elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : The meal is fundamental in terms of nutrition but also from a social perspective. To be able to eat independently is described as important for the meal experience.  The development of a robotic eating aid called Bestic and the evolvement of a list of usability criteria for such an aid are described in this thesis. LÄS MER