Sökning: "segregragation"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet segregragation.

  1. 1. Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram skolvardag och vändpunkter

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Kristina Hellberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Aspergers syndrome; ethnography; individual programme; intergration; segregragation; narratives; special education; turning points; upper- secondary school; Aspergers syndrom; berättelser; etnografi; individuellt gymnasieprogram; integrering; segregering; specialpedagogik; vändpunkter; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to describe and research students roate into the programme, and what it means to students to follow a special secondary school course. The students attended a small specail needs teaching group based on the neuropsychiatric diagnosis of Asperger´s syndrome, which had been made during their years at school. LÄS MER