Sökning: "secondary structures"

Visar resultat 1 - 5 av 341 avhandlingar innehållade orden secondary structures.

 1. 1. Structures, toxicity and internalization of cell-penetrating peptides

  Författare :Emelía Eiríksdóttir; Ülo Langel; Michael Gait; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CPP; cell-penetrating peptide; internalization; toxicity; structures; Neurochemistry; Neurokemi; neurokemi med molekylär neurobiologi; Neurochemistry with Molecular Neurobiology;

  Sammanfattning : Cellular internalization is a highly regulated process controlled by proteins in the plasma membrane. Large and hydrophilic compounds, in particular, face difficulties conquering the plasma membrane barrier in order to gain access to intracellular environment. This puts serious constrains on the drug industry since many drugs are hydrophilic. LÄS MER

 2. 2. Prediction of zinc-binding sites in proteins and efficient protein structure description and comparison

  Författare :Nanjiang Shu; Sven Hovmöller; Elisabeth Sauer-Eriksson; Alexander Luybartsev; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; zinc-binding; shape strings; protein structures; secondary structures; machine learning; Molecular biology; Molekylärbiologi; Biochemistry; Biokemi; Bioinformatics; Bioinformatik; Structural biology; Strukturbiologi; biokemi; Biochemistry; Structural Biology; strukturbiologi; Molecular Biology; molekylärbiologi;

  Sammanfattning : A large number of proteins require certain metals to stabilize their structures or to function properly. About one third of all proteins in the Protein Data Bank (PDB) contain metals and it is estimated that approximately the same proportion of all proteins are metalloproteins. LÄS MER

 3. 3. Secondary Metabolites from Mozambican Plants

  Författare :Julião Monjane; Centrum för analys och syntes; []
  Nyckelord :Secondary metabolites; Mozambique; Medicinal plants; Isolation; Structural elucidation; Antileishmanial activity;

  Sammanfattning : Products derived from different natural sources have been used for thousands of years by human beings for their everyday needs. Out of these natural sources, plants were the most affordable. Plant-derived products were used for shelter, food, and as medicines. LÄS MER

 4. 4. Att skriva, tala och tänka samhällskunskap : En studie av gymnasisters lärandeprocess

  Författare :Karin Wesslén; Olle Josephson; Judith Chrystal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language; linguistic demands; upper secondary education; appropriate; linguistic tools; the discourse of social science; explicit teaching; object language – metalanguage; linguistic operations; knowledge structures; subject-related concepts; text activity; the structuring of knowledge; level of reasoning; språk; språkliga krav; gymnasium; gymnasial utbildning; appropriera; språkliga redskap; språkliga verktyg; samhällskunskapsdiskurs; samhällskunskap; explicit undervisning; objektspråk; metaspråk; språkliga operationer; kunskapsstruktur; ämnesanknutna begrepp; textaktiviteter; strukturering av kunskap; utvecklat resonemang; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This study is based on the presumption that language is fundamental to the construction of knowledge. In addition, linguistic demands are incorporated in the policy documents of the upper secondary edu­cation of Sweden; students shall, during their education, be given the opportunity to appropriate certain linguistic tools. LÄS MER

 5. 5. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola : Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Författare :Victoria C Wahlgren; Pia Williams; Tomas Kroksmark; Tiina Rosenberg; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER