Sökning: "scrub suit"

Hittade 1 avhandling innehållade orden scrub suit.

  1. 1. Staphylococci in cardio-thoracic surgery : Epidemiological and clinical studies

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ann Tammelin-Brandemark; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Coagulase negative staphylococci; Staphylococcus aureus; MRSE; carriage; dispersal; air counts; scrub suit; PFGE; mediastinitis; sternal dehiscence; diagnosis.; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Clinical Bacteriology; klinisk bakteriologi;

    Sammanfattning : Mediastinitis complicating cardio-thoracic surgery causes suffering to the patient and huge costs to the society. It is often caused by methicillin resistant S. epidermidis (MRSE) and S. aureus. LÄS MER