Sökning: "school texts"

Visar resultat 1 - 5 av 265 avhandlingar innehållade orden school texts.

 1. 1. Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Inger Assarson; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; school; discourse analysis; political rhetoric; inclusion; special needs;

  Sammanfattning : This study is focused on language and texts inspired by the post-structuralist linguistic turn. It is based on postulations about incompatible discourses characterizing guiding principles for education and in particular the normative concept of inclusive education. LÄS MER

 2. 2. Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gymnasieelevers texter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Eva Östlund-Stjärnegårdh; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Upper-secondary school; school texts; grades; assessment; Swedish; national tests; writing; manipulated texts; sentence structure; holistic scoring; Nordiska språk - allmänt; Gymnasieskola; elevtext; betyg; bedömning; svenska; nationella prov; skrivande; manipulerade texter; meningsbyggnad; helhetsbedömning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with the assessment of school texts by students in Swedish upper-secondary school or in the corresponding adult education and concentrates on what differs between the grades Pass and Fail. The 60 texts used in the survey come from the 1997 archives of the national test construction group. LÄS MER

 3. 3. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; skrivande; skrivforskning; bedömning; interaktion; svenskämnet; gymnasiet; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; uppsatsskrivande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 4. 4. Att skapa ordning för det etetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare [Bringing order to aesthetics in school]

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Monica Lindgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; aesthetics; school; pupils; teacher; education; construction; discourse; power;

  Sammanfattning : Recent rhetoric on aesthetic activities of the school has gained an increasingly large scope over the last few decades in Swedish texts on educational politics and educat-ional science. In relation to the questioning of the Government-controlled school, the field of school and aesthetics is studied from an interest in how ideals of knowledge are created and preserved through specific control strategies. LÄS MER

 5. 5. Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver "forskningsrapporter"

  Detta är en avhandling från Nils-Erik Nilsson Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, 651 88 Karlstad

  Författare :Nils-Erik Nilsson; Karlstads universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; individualised teaching.; genre; plagiarism; reproducing texts; school texts; writing; Vygotskij; Bachtin; Goffman; Nordiska språk språk och litteratur ; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Abstract Nilsson, Nils-Erik, Write in Your Own Words: A Study of Learning Processes in Research Report Writing in School. The thesis examines sixty pupil texts produced in the school activity called pupil research at secondary level of a Swedish school where this activity was scheduled one day per week. LÄS MER