Sökning: "school practice"

Visar resultat 1 - 5 av 598 avhandlingar innehållade orden school practice.

 1. 1. Skolan gör skillnad : Etnicitet och institutionell praktik

  Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER

 2. 2. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 3. 3. School journeys : ideas and practices of new education in Portugal (1890-1960)

  Författare :Inês Félix; Anna Larsson; Björn Norlin; Daniel Tröhler; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; school journeys; educational modernity; ‘Reason’ of schooling; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : In this dissertation I examine school journeys in secondary education in Portugal between 1890 and 1960, focusing on State regulation, educational ideas and school practice. By bringing together the various parts of a broader discourse on a way of thinking and making schooling, I look at how this active method was regulated, argued and reportedly undertaken with a twofold aim: to expand the knowledge on the history of school journeys, and to contribute to the research on the ideas and practices of educational modernity. LÄS MER

 4. 4. The Everyday Practice of School Bullying : Children's participation in peer group activities and school-based anti-bullying initiatives

  Författare :Johanna Svahn; Ann-Carita Evaldsson; Marie Karlsson; Susan Danby; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School bullying; children?s participation; peer group interaction; classroom interaction; interactional practices; morality-in-interaction; ethnography; ethnomethodology;

  Sammanfattning : This thesis explores the everyday practice of school bullying by examining children's participation in peer group activities as well as in school-based anti-bullying activities within an educational setting. The empirical material is drawn from a long-term (1 year) ethnographic study conducted among preadolescent children in a 5th grade class in a Swedish elementary school. LÄS MER

 5. 5. Skolutveckling som diskursiv praktik : Några ideologiska implikationer

  Författare :Gudrun Holmdahl; Hector Pérez Prieto; Ulf Olsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School development; discourse; ideology; skolutveckling; diskurs; ideologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study aims at highlighting the ideological implications of school development as a discursive practice. More comprehensively the aim is also contributing to rearrangements and shifts in perspective when school development is the matter. LÄS MER