Sökning: "samverkan teori"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden samverkan teori.

 1. 1. Rätt, makt och institutionell förändring. En kritisk analys av myndigheters samverkan i barnahus

  Författare :Susanna Johansson; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; behandlingslogik; straffrättslig logik; makt; institutionell teori; rättssociologi; samordning; samverkan; institutionalisation; juridification; institutional change; child protection; social welfare investigations; crime investigations; treatment logic; criminal law logic; Barnahus; power; institutional theory; sociology of law; collaboration; coordination; brottsutredningar; sociala utredningar; barnskydd; institutionell förändring; juridifiering; institutionalisering;

  Sammanfattning : The overarching objective of the dissertation is to study inter-organisational collaboration processes and their associated consequences in a critical manner, with particular emphasis on the importance of law and power. The analysis of the empirical material, reflecting collaboration in the context of Barnahus on six locations in Sweden (collaboration under one roof regarding investigations of suspected crimes against children), has been undertaken in two stages: an initial empirical analysis and a second theoretically grounded re-analysis. LÄS MER

 2. 2. Konsten med samverkan : från idéer till praktik

  Författare :Benitha Eliasson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : The main objective of this licentiate thesis is to describe and analyse how personnel and managers within social welfare departments and county council experience that cooperation works. Focusing on the cooperation which has occurred within four projects connected to work within psychiatric care as well as the care of substance users, between the year 2004 and 2009. LÄS MER

 3. 3. Om konsten att överbrygga gränser : En fallstudie om kommunal äldreomsorg och samspelet med andra organisationer

  Författare :Stefan Österström; Elisabeth Cedersund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Äldreomsorg; samverkan; utveckling; offentliga organisationer; kommunal förvaltning; resursberoende teori.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Den här undersökningen utgörs av en fallstudie där en kommunal förvaltning studerats. Förvaltningen som jag har utgått från ingår i en kommunal organisation och har som främsta uppgift att organisera vård och omsorg om äldre i den aktuella kommunen. LÄS MER

 4. 4. Processer i växelverkan : en grundad teoretisk modell om landstings-kommunal samverkan för personer med psykiska funktionshinder

  Författare :Thomas Lönebrink; Elisabeth Ahlstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Samverkan; samordning; samarbete; tvärprofessionella team; psykisk hälsovård; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka vad som händer när olika vård- och omsorgsverksamheter med skilda lagstiftningar, traditioner, kompetens och synsätt ska samverka under teambaserade förväntningar. Studiens forskningsområde har definierats utifrån en samverkansprocess vilken delvis initierades genom statliga stimulansmedel. LÄS MER

 5. 5. Drivhusmodellen i teori och praktik : ett verksamhetsintegrerat forsknings- och utvecklingsarbete för integration av utbildning, forskning och samverkan vid Luleå tekniska universitet

  Författare :Mikael Andersson; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Datorstödd maskinkonstruktion; Computer Aided Design;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of a model for integration of education, research and cooperation intended for university use. The thesis builds on a research and development work integrated in the daily educational activity of the university. LÄS MER