Sökning: "samtal med barn"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden samtal med barn.

 1. 1. Med blicken på barnet om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Linda Palla; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; Barn; förskola; identitet; utbildning; poststrukturalism; Foucault; child; post structuralism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Child;

  Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure förlag AB

  Författare :Pernilla Leviner; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; LAW JURISPRUDENCE Public law Social welfare law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt Socialrätt; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Med livet på schemat : : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Camilla Löf; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; hälsa; livskunskap; värdegrund; kritisk diskursanalys; barndsomssociologi; etnografi; skola; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Etnografi; Humanities Social Sciences; life competence education; barndomssociologi; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Mot bakgrunden att livskunskap inte är obligatoriskt i svensk skola och därför saknar nationella riktlinjer har ämnet i den lokala skolpraktiken kommit att omfattas av en mängd olika arbetssätt och program. LÄS MER

 4. 4. Vad händer med lärandets objekt? en studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Susanne Thulin; Högskolan Kristianstad.; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Förskolebarn; förskola; lärande; utvecklingspedagogik; naturvetenskap; lärandets objekt; lärandets akt; styrdokument;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta forskningsarbete är att undersöka hur lärare i förskolan i samtal med barn tar sig an en i Läroplan för förskolan (1998) framskriven innehållsaspekt. Den innehållsaspekt som är i fokus är naturvetenskap. LÄS MER

 5. 5. Timing parenthood Independence, family and ideals of life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Disa Bergnéhr; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. LÄS MER