Sökning: "samspel"

Visar resultat 6 - 10 av 242 avhandlingar innehållade ordet samspel.

 1. 6. Samspel i parkförvaltning

  Författare :Petra Bengtsson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2010]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Målet med avhandlingen är att bidra till ökad kunskap om hur arbetet i svensk parkförvaltning fungerar. För att förstå den komplexa verklighet som arbetet i parkförvaltning innebär, ställdes följande forskningsfrågor:Hur ser arbetet i svensk parkförvaltning ut med avseende på samspelet mellan parkarbetare och tjänstemän?Hur uppfattas biologisk mångfald, relaterat till parkskötsel, av parkförvaltare?Tre parkförvaltningar har studerats ingående avseende arbetet på de taktiska och operativa nivåerna. LÄS MER

 2. 7. Konstnärskap i samspel:  om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Ulrika Florin; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Creative work processes; collaborative projects; sketches; models; presentation; practical knowledge; visual communication; Skapande arbetsprocesser; samverkans projekt; skiss; modell; presentation; praktisk kunskap; visuell kommunikation; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Artists in interaction: creation processes in official collaborative projects is a doctoral thesis that explores the creation processes of artists, when the project owner defines the purpose, theme and framework. The area is explored from the artists' perspective and the overall research question deals with the opportunities and obstacles that artists face when working in collaborative projects. LÄS MER

 3. 8. Samspel och solostämmor Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Instittutionen för nordiska språk

  Författare :Anne Palmér; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; language development; classroom discourse; oral production; small-group activities; school literacy; Swedish; Svenska; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The dissertation investigates oral communication from a language development perspective. The overall aim is to study the oral communication that is part of the learning process for Swedish as a subject and for vocational courses in the upper secondary schools. The focus is specifically on learning that incorporates reasoning and prepared speech. LÄS MER

 4. 9. Empati och samspel : Studier ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS

  Författare :Åsa Svärdson; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Empathy; nursing context; measurement; nursing students; patient interaction; symbolic interactionism; empathy construct rating scale.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present study sets out to clarify the concept and phenomenon of empathy, its application in health and medical care, and in particular its significance for the nurse patient interaction.How does empathy occur and develop, and are there functional instruments which can be used to measure empathy in Swedish nurses and nursing students? How do nurses with different backgrounds view the phenomenon of empathy, and what effects do different levels of environmental factors have on nurses' interaction with patients?Addressing these issues, the employed theoretical perspective is that of symbolic interactionism. LÄS MER

 5. 10. De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Carina Berkhuizen; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; interaction; physical; environment; preschool; yard; pedagogue; pedagogues; youngest; children; actors; opportunities; child; Sweden; socio-cultural; perspective; ecological; environmental; psychology; segment; artefact; artefacts; context; 1-3 years; förskola; förskolegård; de yngsta barnen; 1-3 år; samspel; interaktion; pedagog; miljöpsykologi; sociokulturellt perspektiv; ekologisk psykologi; samspelsstråk; samspelsknutpunkt; pedagogik; förskolepedagogik; språk; möjlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER