Sökning: "samspel"

Visar resultat 21 - 25 av 242 avhandlingar innehållade ordet samspel.

 1. 21. Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Annika Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; video recording; toddlers; sex; preschool; nursery; interaction; gender construction; gender; Day care centre; equality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; förskolan; genus; interaktionsmönster; genusperspektiv; kön; interaktion; samspel; skolpersonal;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I studier rörande de yngsta barnen saknas ofta genusperspektiv. Ett syfte med studien var därför att undersöka interaktionen mellan barnen (1-3 år gamla) och förskolepersonalen på småbarnsavdelningarna vid tre förskolor i ett genus- och kontextuellt perspektiv. LÄS MER

 2. 22. Ungas samspel i sociala medier Att balansera mellan ansvar och positionering

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Liselotte Eek-Karlsson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; social media; social values; responsibility; social position; discursive patterns; ungdomar; sociala medier; socialt värde; ansvar; social positionering; diskursiva mönster; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. LÄS MER

 3. 23. Företagande kvinnor i bruksort arbetsliv och vardagsliv i samspel

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Mona Hedfeldt; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bergslagen; women; regional gender contracts; small industrial towns; self-employment; entrepreneurship; work experience; role models; family; networks; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region in Sweden has a history of iron and steel production, and in the small industrial towns in the region, one large employer has often held a strong position. Although the region has gone through structural change since the 1970’s, in previous research, becoming self-employed is perceived of as difficult, since it implies going against a strong working culture. LÄS MER

 4. 24. Affärsrådgivning samspel mellan entreprenör och experter

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet, Handelshögskolan

  Författare :Torbjörn Ljungkvist; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kompetensstöd; Expertpanel; Tillväxt; entreprenörskap; Språngbräda; affärsrådgivning; nyföretagande; samverkansmönster; gruppolarisering; riskkapital; orsakssammanhang; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : A frequent subject in the domestic as well as in the international political debate is thediscussion about economic growth. In these discussions entrepreneurship is often pointed outas one of the most important factors for economic growth. LÄS MER

 5. 25. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER