Sökning: "samspel"

Visar resultat 11 - 15 av 242 avhandlingar innehållade ordet samspel.

 1. 11. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Polly Björk-Willén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER

 2. 12. Att göra pedagogisk praktik tillsammans Socialt samspel i förskolans vardag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sara Dalgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogiskt arbete; förskolans pedagogiska praktik; socialt samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Denna studies övergripande syfte är att åskådliggöra hur social interaktion mellan förskolepedagoger och barn i vardagliga förskoleaktiviteter genomförs och därigenom också visa hur pedagogisk praktik åstadkoms i samspelet. Mer specifikt analyseras hur det går till och vad som händer när interaktionen organiseras genom multimodalt handlande och fråga-svar-sekvenser, och hur dessa interaktionella fenomen kan tjäna pedagogiska syften. LÄS MER

 3. 13. Sociala kategoriseringar i samspel Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Linda Kahlin; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; interaction; intersectionality; identity; membership categorization analysis; gender; ethnicity; generation; conversation analysis; adolescents; Swedish; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to show how gender, ethnicity and generation membership categories are constituted in talk-in-interaction. The main material comprises seven video recordings of multi-participant conversations among school pupils, aged 16 to 19.An important theoretical term is intersectionality, i.e. LÄS MER

 4. 14. I samspel med surfplattor Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; tablet computers; children´s agency; interaction; digital competencies; microsociology; preschool; video ethnography;

  Sammanfattning : This thesis explores how children and teachers interact with tablet computers in everyday activities in preschool. The study focuses on how teachers organise the digital activities, how children make sense of institutional frameworks when interacting with their peers in these activities and how children access and organise their participation in digital activities. LÄS MER

 5. 15. Det traditionella och det "andra" universitetet : en början till samspel?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Abelardo Castro Hidalgo; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER