Sökning: "samhällsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet samhällsproblem.

 1. 1. Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem Utveckling, uppmärksamhet och reaktion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Felipe Estrada; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth; crime; trends; violence; social problems; media; constructionism; realism; comparative; social control; moral panic; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi; Criminology; kriminologi;

  Sammanfattning : The principal aim of this doctoral thesis is to describe the evolution of juvenile delinquency as a social problem during the post-war period. Through its four empirical studies the thesis advocates an understanding based on a contextual constructionism, which represents a compromise position between the objectivist and constructivist perspectives that dominate the field of social problems. LÄS MER

 2. 2. Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Susanne Urban; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; town planning; urban sociology; neighbourhood; planning ideal; publicity; ethnic housing segregation; integration; public realm; Jürgen Habermas; social problems; participation; metropolitan policy; integration policy; Samhällsplanering; urbansociologi; grannskap; planeringsideal; offentlighet; etnisk bostadssegregation; integration; offentlig sfär; Jürgen Habermas; samhällsproblem; delaktighet; storstadspolitik; integrationspolitik; Huddinge; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. LÄS MER

 3. 3. Den hotfulla njutningen. Att etablera drogbruk som samhällsproblem 1890-1970

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Sven-Åke Lindgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Vad har format problembestämningen av narkotika och formeringen av den narkotikapolitik som fastlades under slutet av 1960-talet? I fokus för DEN HOTFULLA NJUTNINGEN står de förlopp varigenom vissa fenomen institutionaliseras som samhällsproblem, dvs , bli föremål för politiskt beslutade åtgärdsprogram. Det problematiserade bruket av nervgifter (morfin och kokain) och njutningsmedel (kaffe och tobak) under perioden 1890-1930 samt narkotika under perioden 1954 -1968 tillhör dessa processer, och Sven-Åke Lindgren visar i sin bok hur dessa företeelser definierats av olika aktörsgrupper och hur konceptualiseringarna bildat grund för utformandet av olika åtgärdsprogram. LÄS MER

 4. 4. Det motsägelsefulla partnerskapet En studie av utvecklingspartnerskap som organisationsform inom EQUAL-programmet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Wistus; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Partnership; EQUAL; collaboration; development work; hierarchy; network; social exclusion; governance; Partnerskap; EQUAL; samverkan; organiseringsform; utvecklingsarbete; hierarki; nätverk; social exkludering; styrning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse development partnership as an organisational form for governing and organising developmental work. The partnerships studied in this thesis are within the EU initiative EQUAL, aimed at combating discrimination and exclusion in working life and the labour market. LÄS MER

 5. 5. EN UTOPISK IDÉ? Medverkan på (o)lika villkor i utvecklingspartnerskap

  Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden University

  Författare :Maria Bogren; Mittuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; översättning; målgrupp; medverkan; privatoffentliga partnerskap; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : A utopian idea? Participation Under (Dis)Similar Conditions inDevelopment PartnershipsMaria Bogren Department of Social SciencesMid Sweden University, SE-831 25 Östersund, SwedenISSN 1652-8948, Mid Sweden University Licentiate Thesis 53;ISBN 978-91-86694-12-8  AbstractImportant societal issues nowadays do not get resolved through the care of the state; it is rather the case that solutions involve multiple actors.  Such cooperation can be organized in partnership where actors from the public sector, private companies and non-profit organizations, for example, attempt to find solutions to a current societal issue. LÄS MER