Sökning: "samhällsorienterande"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet samhällsorienterande.

 1. 1. Lärares samtal om etik : Sociala representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena

  Författare :Helena Anderström; Osbeck Christina; Kerstin von Brömssen; Robert Thornberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; teaching; ethics education; primary school; social studies; social representation; focus groups interwievs; Lärare; undervisning; etikundervisning; skolåren 4–6; sociala representationer; fokusgruppsintervjuer; samhällsorienterande ämnen; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study draws attention to how teachers view and reason about ethics education in social studies. Based on the Social representation theory, the study aim to answer questions about the content and themes which are expressed in the teachers' conversations about ethics education. LÄS MER

 2. 2. Visual Storytelling Interacting in School : Learning Conditions in the Social Science Classroom

  Författare :Linnéa Stenliden; Jörgen Nissen; Eva Reimers; Mikael Jern; Monika Vinterek; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data visualization; geovisual analytics; visual storytelling; interaction; learning activities; learning conditions; social science education; Data visualisering; geovisual analytics; visual storytelling; interaktion; läraktivitet; lärandevillkor; samhällsorienterande undervisning;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to understand how technology for visual storytelling can be shaped and used in relation to social science education in primary school, but also how social dimensions, technical and other matters create emerging learning conditions in such an educational setting. The visual storytelling technology introduced and used in the study is ‘the Statistics eXplorer platform, a geovisual analytics. LÄS MER

 3. 3. Demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer i grundskolans mellanår : En demokratididaktisk studie med fokus på SO-undervisning

  Författare :Anna Henriksson Persson; Sara Irisdotter Aldenmyr; Getahun Yacob Abraham; Christina Osbeck; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grades 4-6; democracy mission; democratic working methods; social sciences; teacher; skolår 4-6; demokratiuppdrag; demokratiska arbetsformer; samhällsorienterande ämnen; lärare; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This study deals with the democracy mission of school, in which democratic working methods are a central part. The aim is to contribute with knowledge about how teachers as professional actors construct meaning of and shape to the democracy mission of school. LÄS MER

 4. 4. I skrivandets spår : elever skriver i SO

  Författare :Christina Lindh; Cecilia Olson Jers; Johan Elmfeldt; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; literacy practices; disciplinary literacy; writing events; writing acts; writing practices; social science education; social studies; secondary school; New Literacy Studies; Triadic model; the Wheel of writing; strategic and communicative actions; ethnography; semiotic resources; digital tools; ICT; skriftbruk; ämnesspecifik litteracitet; skrivhändelser; skrivhandlingar; skrivpraktiker; samhällsorienterande ämnen; samhällskunskap; grundskolan åk 7-9; triadmodellen; skrivhjulet; strategisk; rituell och kommunikativ handling; etnografi; semiotiska resurser; medierande redskap; digitala redskap; en-till-en; Ipad;

  Sammanfattning : Tracing writing. Students writing in the context of Social studies education. This doctoral thesis is a contribution to the field of writing research and to the understanding of literacy practices as part of disciplinary learning. LÄS MER

 5. 5. Prognos av framgång i gymnasieskolan : metodproblem och empiriska resultat

  Författare :Gerhard Nordlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med detta arbete är bl a att belysa några problem som sammanhänger med prognos av framgång i studier på gymnasienivå. Svårigheten att erhålla relevanta kriteriemått, prognosens påverkan av undersökningsgruppernas storlek och sammansättning samt några av de statistiska analysmetodernas lämplighet, är exempel på problemområden som diskuteras. LÄS MER