Sökning: "samarbete som metod"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade orden samarbete som metod.

 1. 1. Sjuksköterskor som patienters företrädare : Med huvudsakligt fokus på företrädarskap för äldre patienter i kommunal hälso- och sjukvård

  Författare :Anna Josse Eklund; Bodil Wilde-Larsson; Kerstin Petzäll; Ann-Kristin Sandin-Bojö; Annica Kihlgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APAS-AMIA SE; community care; instrument; patient advocacy; psychometrics; older patients; organisation; nursing competence; företrädarskap; omvårdnad; äldre; APAS-AMIA SE; företrädarskap; kommunal hälso-och sjukvård; organisation; psykometri; sjuksköterskans yrkeskompetens; äldre patienter; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to study nurses’ and managers’ attitudes towards micro social patient advocacy (I) and factors related to patient advocacy (II, III) with the main focus being on advocacy in the care of older patients in community health care together with psychometric testing of the instrument 'Attitudes toward Patient Advocacy Scale-Attitudes toward MIcrosocial Advocacy' (IV).Methods: A quantiative cross-sectional study and a qualitative study were carried out. LÄS MER

 2. 2. Kompletterande anknytningsperson på förskola

  Författare :Birthe Hagström; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative; utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; omsorg; pedagog; tillit; samarbete; affects; attachment; care; cooperation; development; in-service training; preschool; preschool teacher; special needs; trust;

  Sammanfattning : Children whose parents suffer from mental illness are a neglected group. The child´s need of a secure predictable grown up, is not always compatible with the parents abilities to care for the child. LÄS MER

 3. 3. Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri : Personalens kompetens och patienternas behov

  Författare :Ulf Engqvist; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn- och ungdomspsykiatri; vuxenpsykiatri; samarbete; uppföljning; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Syfte: att beskriva hur det går för barn- och ungdomspsykiatrins patienter, vilken den patientgrupp är som blir gemensam för de båda disciplinerna och vad som krävs för att utveckla samarbetet för äldre tonåringar/unga vuxna i åldrarna 16-25 år. LÄS MER

 4. 4. Future Technology Support of Command and Control : Assessing the impact of assumed future technologies on cooperative command and control

  Författare :Mats Persson; Else Nygren; Tim Grant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; command; control; cooperative; collaboration; decision-making; effectiveness; human-computer interaction; microworld; network-centric; military; team; beslutsfattande; effektivitet; ledning; mikrovärld; militär; människa-datorinteraktion; nätverkscentrerad; samarbete; team; Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion; Computer Science with specialization in Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : In response to technological advances, especially in the field of information and communication technology (ICT), the so called revolution in military affairs (RMA) and later the concept of network-centric warfare (NCW) emerged as a theory to further utilize technology for military command and control (C2). Advocates of the Swedish ROLF 2010-vision and the concept of NCW have made claims and assumptions that future technology will improve mission effectiveness by, for example, increasing the understanding of a current situation and its development, the speed of command, and providing means to utilize more efficient forms of organizations. LÄS MER

 5. 5. Kurt Lewins metod Kraftfältsanalys i teori och praktik : En fallstudie av ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution

  Författare :Ulf Grundel; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna licentiatsuppsats beskriver ett förändringsarbete inom ramen för ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution. Bakgrunden till uppdraget var ett behov av förändring och utveckling av institutionens arbetsformer avseende ledarskap, samarbete och samspel. Min uppdragsgivare var institutionsledningen. LÄS MER