Sökning: "salt-frost resistance"

Hittade 1 avhandling innehållade orden salt-frost resistance.

  1. 1. The influence of ageing on the salt-frost resistance of concrete

    Författare :Peter Utgenannt; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materiallära; materialteknik; Building construction; Material technology; freeze thaw testing; hydration; field exposure; carbonation; drying; Byggnadsteknik; ageing; salt-frost resistance; Concrete;

    Sammanfattning : Abstract This thesis presents the results of an investigation of the influence of ageing on the salt-frost resistance of concrete. The ageing mechanisms investigated were hydration, drying and carbonation. LÄS MER