Sökning: "särskilt stöd förskola"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden särskilt stöd förskola.

 1. 1. Caring for people and the planet preschool children’s knowledge and practices of sustainability

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Farhana Borg; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogiskt arbete; educational work; consumption; daycare center; economic sustainability; environmental education; environmental sustainability; guardians; kindergarten; parents; preschool; preschool director; recycling; sharing resources; social sustainability; sustainable development; teacher; young children; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfteDagens barn växer upp i en tid med många konflikter, klimatförändringar, naturkatastrofer, sinande naturresurser, fattigdom och globala hälsohot. Barn är offer eller potentiella offer för dessa omständigheter och de kommer i framtiden att påverkas av dem både fysiskt och socialt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga skolledares ledarstil i svensk grundskola

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Sten-Sture Olofsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compitencies; leadership levels; management styles; responsibility and technical rationality; Pedagogy and didactics; women principals; compulsary school; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att kartlägga kvinnligt skolledarskap. En enkät sän-des till 235 kvinnliga rektorer. Av dem hade 204 tjänst som skolledare under den tid då undersökningen genomfördes och 173 av dem besvarade enkäten. Det externa bortfallet var alltså ca 15 procent. LÄS MER