Sökning: "rytm"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet rytm.

 1. 1. Kellgrens rytm : en litteraturhistorisk undersökning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell

  Författare :Nils H. Gyllenbåga; Stockholms högskola.; [1943]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rum, rytm och resande Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 3. 3. Rytmen bor i mina steg En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Sara Johansson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rhythmanalysis; rhythm; methodology; method; knowledge process; movement; city; walking; body; mind; embodiment; Cartesian dualism; affect; emotion; feeling; senses; touch; sensory ethnography; non-representational theory; phenomenology; new materialism material feminism; situated knowledge; autoethnography; creative reflective experimental narrative writing; memory; rytmanalys; rytm; metodologi; metod; kunskap; rörelse; stad; promenad; kropp; medvetande; förkroppsligande; cartesiansk dualism; affekt; emotion; känsla; sinnen; känsel; sinnlig sensorisk etnografi; icke-representationell teori; fenomenologi; ny materialism materiell feminism; situerad kunskap; autoetnografi; kreativt reflekterande experimentellt narrativt skrivande; minne; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis brings together a fascination with the city and a keen interest in the knowledge process. The point of departure is the bodily, sensory and emotional experience. That the author uses her own perceptions and experiences and is preoccupied with her own knowledge process means that she writes herself into an autoethnographic context. LÄS MER

 4. 4. Meter, rytm och ljudgestaltning i bunden vers : exemplet Karlfeldt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Univ

  Författare :Ulf Malm; Uppsala universitet.; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Öresundsregion - bli till! De geografiska visionernas diskursiva rytm

  Detta är en avhandling från Department of Service Management, Lund University

  Författare :Richard Ek; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; discouse; institutions; arena; metaphors; Oresund region; Social geography; region; visions; Socialgeografi; space;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att kartlägga och analysera hur geografiska visioner utgjort diskursiva redskap i en specifik framtidsorienterad process, institutionaliseringen av Öresundsregionen.... LÄS MER