Sökning: "rubriker"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet rubriker.

 1. 1. Ta plats eller få plats? : Studier av marginaliserade människors förändrade vardagsliv

  Författare :Cecilia Kjellman; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectually disabled; Drug addicts; Constraints; Projects; Health; Daily life; Marginalised groups; Social geography; Time geography; Sence of place; Socialgeografi;

  Sammanfattning : The aim is to study and analyse processes intended to change the daily lives of two marginalised groups and enable them to participate to a greater extent in the community. The two marginalised groups are young male drug addicts and older intellectually disabled. LÄS MER

 2. 2. Servicescapes seen by visually impaired travellers : Time-geography approach to servicescape research

  Författare :Alma Raissova; Institutionen för service management och tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; servicescape; time-geography; constraints; tactics; blind; visually impaired persons; servicescape; tidsgeografi; begränsningar; taktik; blinda; synskadade;

  Sammanfattning : Knowledge gaps remain in the study of servicescapes, since existing research on servicescapes tends to ignore major advances in the understanding of space and time as social phenomena. One aspect that particularly requires further study is how emerging constraints influence customers’ interactions with organized service places. LÄS MER

 3. 3. Det våras för journalisten : Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal

  Författare :Johan Jarlbrink; Martin Kylhammar; Tom Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Media history; press history; cultura! history; journalist; role; representation; journalistic field; narratives; 19th century; 20th century; Sweden; Mediehistoria; presshistoria; kulturhistoria; journalist; roll; representation; journalistikens fält; berättelser; sekelskiftet 1900; Sverige; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att analysera hur den svenska pressens medarbetare representerades i olika medier från 187o-talet till 193o-talet, hur och varför representationerna förändrades, och hur tidningsrnedarbetare förhöll sig till dem. Representationerna av tidningsrnedarbetare i romaner, noveller, film, presshistoriska arbeten, debatter och karikatyrer formade bilden av yrket i offentligheten. LÄS MER

 4. 4. Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige

  Författare :Katharina Andersson; Ria Heilä-Ylikallio; Åsa Morberg; Jon Smidt; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boys; text; writing; retell; narrative and descriptive texts; genre; National Test; pojkar; text; skriva; återberätta; narrativa och deskriptiva texter; skrivkompetens; genre; nationellt prov;

  Sammanfattning : 10-year old boys are writing texts in a National Test in the spring of 2009. The aim of this study is to increase knowledge in and understanding of boys’ writing skills through description, analysis and interpretation of the texts produced by the boys in the National Test in Swedish for junior level year three, taken in Sweden in 2009. LÄS MER

 5. 5. När tidningarna blev moderna. Om svensk journalistik 1898-1969

  Författare :Gunilla Lundström; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; litteraturteori; General and comparative literature; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to increase the knowledge of some of the phenomena involved in the development and expansion of Swedish journalism in the 20th century. This is done primarily by research into the works of three major newspapermen, but also by studies of seven Swedish dailies’ reporting of nine labour market conflicts. LÄS MER