Sökning: "room of experience"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade orden room of experience.

 1. 1. Förlossningsrädsla : med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn

  Författare :Christina Nilsson; Ingela Lundgren; Eva Robertsson; Terese Bondas; Anna-Karin Dykes; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Fear of childbirth; Negative birth experience; Phenomenology; Childbirth; Birth trauma; Suffering; Midwifery; Support; Long-term; Birth narrative; Lived experice; Vårdvetenskap; Caring Science; fear of childbirth; negative birth experience; phenomenology; childbirth; birth trauma; midwifery; birth narrative; lived experice; Omvårdnadsforskning; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this study is to describe experiences of, and the association between, fear of childbirth and birth experiences of women with fear ofchildbirth.Methods: In studies I, II, and IV, a reflective lifeworld approach based on phenomenological philosophy was used to describe women’s experiences of fear of childbirth (I), previous birth experiences (II), and fear of childbirth and of birth experience in a long-term perspective (IV). LÄS MER

 2. 2. Drivers of customers' service experiences : a customer perspective on co-creation of restaurant services, focusing on interactions, processes and activities

  Författare :Ute Walter; Åsa Öström; Bo Edvardsson; Tore Strandvik; Örebro universitet; []
  Nyckelord :customer service experience; experience driver; dynamic; restaurant; co-creation; critical incident technique; phone encounters; experience room; servicescape; social interaction; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : It is essential for service companies to understand how their customer service experiences are formed. This is especially important since service experiences are highly subjective and involve customers cognitively, emotionally and behaviorally. LÄS MER

 3. 3. Mellan erfarenhet och förväntan : Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser

  Författare :Helena Kåks; Erling Bjurström; Tora Friberg; Alf Arvidsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; becoming an adult; transitions; life stories; room of experience; horizon of expectation; future; individualisation; double hermeneutic; vuxenblivande; övergångar; livsberättelser; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; framtid; individualisering; dubbel hermeneutik; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur 21 unga människor inom ramen för längre intervjuer berättar om och reflekterar över sina liv. Ungdomarna har intervjuats som 15-, 17-, 22- och 25-åringar. Intervjuerna analyseras som livsberättelser, ett teoretiskt och metodolo-giskt perspektiv som fokuserar deras sätt att tolka och skapa mening i sina egna liv. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitetens mening : En fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen

  Författare :Jakob Ulenius; Gunnar Karlsson; Robert Ohlsson; Petra Roll Bennet; Gudrun Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; masculinity; the psychotherapeutic situation; psychodynamic psychotherapy; masculinity suffering; masculinity narrative; patient experience; therapist experience; empirical phenomenology; intentionality; life world; lived body; orientation; maskulinitet; den psykoterapeutiska situationen; psykodynamisk psykoterapi; maskulinitetsproblematik; maskulinitetsnarrativ; patientupplevelse; terapeutupplevelse; empirisk fenomenologi; intentionalitet; livsvärld; levd kropp; orientering; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Masculinity is an elusive and ambiguous phenomenon that can manifest itself in many different ways in different contexts. This study focuses on the emergence of masculinity within the psychodynamic psychotherapeutic situation, with a focus on how masculinity is experienced. LÄS MER

 5. 5. Kamp om rummet : en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan

  Författare :Susanne Lindström; Eva Reimers; Tone Hellesund; Stein Rokkan; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; ethnology; discourse; norm; normality; abnormality; experience; dichotomy; power; heteronormativity; heterosexuality; homo- and bisexuality; gender; identity; Swedish church; theology; Christianity; ”us” and ”them”; partnership; marriage and life story; etnologi; diskurs; norm; normalitet; erfarenhet; dikotomi; makt; heteronormativitet; heterosexualitet; homo- och bisexualitet; genus; identitet; svenska kyrkan; teologi; kristendom; vi och dom; partnerskap; and livshistoria; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning ongoing constructions of heterosexuality as a norm in the Swedish church. Empirically the study is based partly on interviews with thirteen homo- and bisexual priests, one district visitor and one church politician and partly on some of the church’s own inquiries and documents concerning the question of Christianity and ”deviant” sexuality. LÄS MER