Sökning: "roller och rollkonflikter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden roller och rollkonflikter.

  1. 1. Perceptions of Trust and National Perspectives in Multinational Crisis Management: An Examination of the European Union Military Strategic Level

    Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

    Författare :Olof Ekman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; EU; OHQ; CSDP; staff; strategic; military; crisis management; trust; norms; roles; national perspectives;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förtroende och nationella perspektiv i multinationell krishantering: en studie av Europeiska Unionens militärstrategiska nivå Doktorsavhandling av Olof Ekman, avdelningen för Brandteknik och Riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), Lunds Universitet, försvarad den 9 december 2011. Tidigare forskning pekar på att förtroende i större kriser är viktigt för att samarbete mellan människor ska kunna fungera bra. LÄS MER