Sökning: "rifat ekici"

Hittade 1 avhandling innehållade orden rifat ekici.

  1. 1. B cells in Type 1 diabetes : studies on cell surface antibody binding

    Författare :Rifat Ekici; Kristina Lejon; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; typ 1 diabetes; insulin; NOD; B cell; Immunology; Immunologi; immunologi; Immunology;

    Sammanfattning : .... LÄS MER