Sökning: "resursberoende"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet resursberoende.

 1. 1. Vad kan medborgarna göra? : Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning

  Författare :Elisabet Lindberg; Göran Ahrne; Per Selle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; citizens’ involvement; civil society; organization theory; community service; local democracy; solidarity; responsibility; resource dependence; cognitive frames; institutionalized cooperation forms; communication; transaction costs.; medborgarengagemang; civilsamhälle; organisationsteori; välfärdsservice; lokal demokrati; solidaritet; ansvarstagande; resursberoende; förståelseramar; institutionaliserade samarbetsformer; kommunikation; transaktionskostnader; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold. First, to provide a picture of what happens when groups of citizens cooperate with municipalities and administrations to produce services essential to the community, i.e., elderly care or road maintenance. LÄS MER

 2. 2. Om konsten att överbrygga gränser : En fallstudie om kommunal äldreomsorg och samspelet med andra organisationer

  Författare :Stefan Österström; Elisabeth Cedersund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Äldreomsorg; samverkan; utveckling; offentliga organisationer; kommunal förvaltning; resursberoende teori.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Den här undersökningen utgörs av en fallstudie där en kommunal förvaltning studerats. Förvaltningen som jag har utgått från ingår i en kommunal organisation och har som främsta uppgift att organisera vård och omsorg om äldre i den aktuella kommunen. LÄS MER

 3. 3. ORDO AB CHAO : Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – Aktörer, nätverk och strategier

  Författare :Jacob Nordangård; Jenny Palm; Hans Holmén; Stefan Anderberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biofuels; EU; policy; network; trigger event; natural resources; Biodrivmedel; EU; policy; nätverk; utlösande händelser; naturresurser;

  Sammanfattning : Biodrivmedel blev efter millennieskiftet en alltmer prioriterad energikälla för EU och ansågs kunna stävja både klimathot och energissäkerhetsproblem samtidigt som drivmedelsproduktionen skulle gynna sysselsättningen i jordbruket. EUkommissionen formulerade 2007 ett mål om att ersätta 10 % av transportenergin till biodrivmedel. LÄS MER

 4. 4. Species interactions govern evolutionary and ecological effects of population harvesting

  Författare :Anna Gårdmark; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; population harvesting; species interactions; ecological community; Ekologi; Ecology; competition; predation; fisheries; spatial dynamics; maturation; population dynamics; life-history evolution; adaptation;

  Sammanfattning : Harvesting changes population abundance and can affect adaptation of several life-history traits. Harvesting can also have indirect effects ? effects on non-target species and secondary effects on target species ? because interactions between species in a community determine the relevant ecological and evolutionary feedback environment. LÄS MER