Sökning: "resursberoende teori."

Hittade 1 avhandling innehållade orden resursberoende teori..

  1. 1. Om konsten att överbrygga gränser En fallstudie om kommunal äldreomsorg och samspelet med andra organisationer

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Stefan Österström; Elisabeth Cedersund; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Äldreomsorg; samverkan; utveckling; offentliga organisationer; kommunal förvaltning; resursberoende teori.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

    Sammanfattning : Den här undersökningen utgörs av en fallstudie där en kommunal förvaltning studerats. Förvaltningen som jag har utgått från ingår i en kommunal organisation och har som främsta uppgift att organisera vård och omsorg om äldre i den aktuella kommunen. LÄS MER