Sökning: "responsibility for compulsory school"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden responsibility for compulsory school.

 1. 1. Does the psychosocial school environment matter for health? : a study of pupils in Swedish compulsory school from a gender perspective

  Författare :Katja Gillander Gådin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosocial school environment; demand; control; social support; classmate problems; rowdiness; ill health; health behavior; power; gender;

  Sammanfattning : Despite the fast-growing evidence of the importance of the psychosocial work environment for the health of adults there is a lack of research about the possible health effects of the work environment among pupils, that is, their school environment. This is especially true for the psychosocial aspects of the pupils' school situation. LÄS MER

 2. 2. Att skolas för hemmet : trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling

  Författare :Ulla Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history of education; Swedish compulsory school; Gardening; Handicraft; Domestic Science; Temperance Instruction; working class family; sawmill region;

  Sammanfattning : This study deals with how the subjects Gardening, Handicraft, Domestic Science and Temperance Instruction were introduced and developed in elementary school (compulsory school) in Sweden during the period 1842-1919. During this same period a capitalist mode of production replaced the feudal one with consequent changes in home life for the people. LÄS MER

 3. 3. Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet

  Författare :Therese Vincenti Malmgren; Malmö högskola; []
  Nyckelord :attitudes; compulsory school; influence-effect; Lpo 94; motivating environment; responsibility; self-confidence; teacher competence; teacher relationships;

  Sammanfattning : Föreliggande arbetes övergripande syfte är att visa på faktorer/begrepp viktiga för en motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet då analysen baseras på läroplansmålsättningar. Mer differentierade och explicit uttryckta syften för detta arbete utgörs inledningsvis av att dels undersöka hur elever och skolledare uppfattar att skolan uppnått målen i läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994), dels att utifrån Lpo 94 identifiera och analysera viktiga begrepp i skolmiljön och sedan granska dessa i en sambandsanalys. LÄS MER

 4. 4. Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet

  Författare :Therese Vincenti Malmgren; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory school; lärarkompetens; Lpo 94; grundskola; attityder; lärarrelationer; Attitudes; medinflytande-påverkan; motiverande miljö; teacher relationships Ansvar; självförtroende; self-confidence; responsibility; motivating environment; teacher competence; influence-effect;

  Sammanfattning : The prime purpose of the work in hand is to present factors/concepts important in generating a motivating environment in our compulsory school system, with a focus on the classroom, the analysis being based on the goals stated in the national curriculum. Expressed in greater and more explicit detail, the purpose of this study was initially to a)investigate how pupils and school principals perceive that schools have achieved the goals of the curriculum for the compulsory school system (Swedish Ministry of Education, 1994), and b), with reference to Lpo 94 identify and analyse important concepts in the school environment and then study these in a correlation analysis. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga skolledares ledarstil i svensk grundskola

  Författare :Sten-Sture Olofsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compitencies; leadership levels; management styles; responsibility and technical rationality; Pedagogy and didactics; women principals; compulsary school; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to chart the situation of women principals. By the time the in-vestigation was made the whole amount of women principals in compulsory school was about 16 percent (90/91). Of 235 contacted women, 204 were serving as principals. 173 responded which means 85 percent. LÄS MER