Sökning: "responsibilisering ansvar marknadsanpassning kvasimarknader politisk ekonomi nyliberalism personlig assistans välfärd arbetande konsumenter socialförsäkringen inbäddade marknader inbäddning inbäddad responsibilisering embedded responsibilization embeddedness responsibilization"

Hittade 1 avhandling innehållade orden responsibilisering ansvar marknadsanpassning kvasimarknader politisk ekonomi nyliberalism personlig assistans välfärd arbetande konsumenter socialförsäkringen inbäddade marknader inbäddning inbäddad responsibilisering embedded responsibilization embeddedness responsibilization.

  1. 1. Responsibilisering - en studie av assistanssektorns kvasimarknad

    Författare :Robin Bankel; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; responsibilisering ansvar marknadsanpassning kvasimarknader politisk ekonomi nyliberalism personlig assistans välfärd arbetande konsumenter socialförsäkringen inbäddade marknader inbäddning inbäddad responsibilisering embedded responsibilization embeddedness responsibilization;

    Sammanfattning : De senaste decenniernas valfrihetsreformer i välfärden har föregåtts av argument om att valfrihet frigör brukare genom att kontrollen över välfärdstjänster överlåts åt de som utnyttjar dem. Denna avhandling behandlar en relaterad fråga som ofta har förbisetts i såväl forskning som den allmänna debatten, nämligen vilket ansvarsförhållande som har åtföljt dessa reformer. LÄS MER