Sökning: "resource"

Visar resultat 1 - 5 av 2622 avhandlingar innehållade ordet resource.

 1. 1. Resurstillväxt via innovationskapital

  Författare :Per Staffan Boström; Per-Olof Brehmer; Niklas Myhr; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resource based view; sustainable growth; resource growth; value growth; management control; economic governance; financial control; immaterial; intangibles; resource; resource base; dynamic capability; factor market; innovation capital; added value; structure capital; resilience; knowledge integration; Resursbaserat synsätt; hållbar tillväxt; resurstillväxt; ekonomisk styrning; immateriell; resurs; resursbas; faktormarknad; innovationskapital; förädlingsvärde; värdetillväxt; strukturkapital; kunskapsintegration;

  Sammanfattning : Under senaste decennierna har en allt större andel av företags resurser utgjorts av s k osynliga tillgångar, immateriella tillgångar, såsom ägarandelar i utvecklingsbolag, investering i avknoppningsbolag och utveckling av idéer i inkubatorer, samtidigt som de resurser som finns under ett företags juridiska kontroll i bland annat samarbetsprojekt inom FoU, relativt sett också har minskat. Resurstillväxt är en central fråga i de organisationer som studeras i denna avhandling men ofta finns en `obalans´ i relationen mellan identifierade materiella/immateriella resurser och oidentifierade immateriella resurser. LÄS MER

 2. 2. Toward a cyclical model of resource alteration

  Författare :Peter Altmann; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fine-grained; cognitive theory; Resource; practice theory; resource alteration; resource understanding; micro-level;

  Sammanfattning : Strategy work is principally about resource alteration. As managers attempt to alter their organizational resources, they need to ask two questions: “What are our resources?” and “How can we use these resources?” Managers will probably have little difficulty answering these questions in the case of tangible resources, e.g. LÄS MER

 3. 3. Resource and Environmental Impacts of Resource-Efficiency Measures Applied to Electronic Products

  Författare :Hampus André; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; scarce metals; life cycle assessment; resource-efficiency; electronic products; resource depletion; circular economy; metal resource use;

  Sammanfattning : Natural resources such as ecosystems, land, water and metals underpin the functioning of economies and human well-being, and are becoming increasingly scarce due to growth in population and affluence. Metals are increasingly demanded for their specific properties as modern technology develops. LÄS MER

 4. 4. Hydro-Kinetic Energy Conversion : Resource and Technology

  Författare :Mårten Grabbe; Mats Leijon; Cameron Johnstone; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tidal energy; renewable energy; vertical axis turbine; permanent magnet generator; resource assessment; Engineering Science with specialization in Science of Electricity; Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära;

  Sammanfattning : The kinetic energy present in tidal currents and other water courses has long been appreciated as a vast resource of renewable energy. The work presented in this doctoral thesis is devoted to both the characteristics of the hydro-kinetic resource and the technology for energy conversion. LÄS MER

 5. 5. From resource efficiency to resource conservation : Studies, developments and recommendations for industrial implementation of circular manufacturing systems

  Författare :Michael Lieder; Amir Rashid; Tomohiko Sakao; KTH; []
  Nyckelord :Circular economy; Circular manufacturing systems; Resource conservative manufacturing; ResCoM; Agent-based modelling; Multi-method modelling; Production Engineering; Industriell produktion;

  Sammanfattning : Manufacturing industry is under permanent pressure to maintain its economic growth and profitability as strong societal backbone. At the same time pressures of waste generation and resource consumption are increasing as result of manufacturing operations. LÄS MER