Sökning: "residential satisfaction"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden residential satisfaction.

 1. 1. Job satisfaction, strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care for older people

  Författare :Anneli Orrung Wallin; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Job satisfaction; strain; stress; stress of conscience; nurse assistants; residential care; long-term care; quality of care; leadership; person-centred care; caring climate; health complaints; psychometric properties;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to investigate and explore job satisfaction, strain and stress of conscience (SC) among nurse assistants (NAs) working in residential care for older people. The thesis had a descriptive, cross-sectional and correlational design and consisted of one paper where qualitative methodology was used and three where quantitative methodology was used. LÄS MER

 2. 2. In the Business of Building Green : The value of low-energy residential buildings from customer and developer perspectives

  Författare :Agnieszka Zalejska-Jonsson; Hans Lind; Staffan Hintze; Leif Gustavsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainability; green buildings; residential buildings; low-energy; energy-efficiency; construction cost; profitability; occupant satisfaction; indoor environment quality IEQ ; hållbarhet; gröna byggnader; bostäder; låg-energi; energieffektivitet; byggkostnad; lönsamhet; boende nöjdhet; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : An overarching aim of this research was to investigate the comprehensive value of green residential buildings as seen from two perspectives: that of the developer and that of the occupant (the customer). The dissertation consists of studies presented in seven papers. LÄS MER

 3. 3. Promoting living in dignity and with a sense of well-being among older people living in residential facilities – older people’s perspective

  Författare :Charlotte Roos; Maria Engström; Bernice Skytt; Barbro Wadensten; Marit Silén; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dignity; empowerment; life satisfaction; older people; person-centered climate; residential facilities; Swedish national fundamental values; well-being; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : The Swedish national fundamental values state that care of older people who are living in residential facilities should ensure that they live in dignity and with a sense of well-being. The overall aim of this licentiate thesis was to study, from older residents’ perspective, the effects of a caregiver intervention intended to put the Swedish national fundamental values into practice and to describe residents’ perceptions of what promotes the values: living in dignity and having a sense of well-being. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 5. 5. Att fokusera på "varandet" i en värld av görande. Stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre

  Författare :Ingela Beck; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Palliative care approach; Support; Intervention; Nurse assistants; Leadership; Residential care facilities; job satisfaction; strain; quality of care; person centered care; caring climate;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study nurse assistants’ experience of palliative care and to investigate how an intervention with a focus on a palliative care approach in residential care facilities influenced the nurse assistants and their work situation. The thesis is based on two qualitative and two quantitative studies, focusing on nurse assistants working at residential care facilities for older people. LÄS MER