Sökning: "researchers"

Visar resultat 1 - 5 av 1351 avhandlingar innehållade ordet researchers.

 1. 1. Design researchers' information sharing : the enactment of a discipline

  Författare :Ola Pilerot; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information sharing; information practices; scholarly communication; interdisciplinary research; design research; practice theory; materiality; Informationspraktiker; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about information sharing in interdisciplinary research practices. It reports one conceptual and three empirical studies. The studies have been conducted through focusing on the field of design research, and in particular on a Nordic network of design researchers. LÄS MER

 2. 2. Engagemang och styrning : Om relationen individ-organisation i preklinisk läkemedelsutveckling

  Författare :Magnus Vik; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmaceutical development; researchers; organizational commitment; organizationa citizenship behavior; management control; coordination; cooperation; clans; pacing.;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation deals with organizational commitment and control in preclinical pharmaceutical development. The study is based on interviews with 47 individuals. LÄS MER

 3. 3. Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-2000

  Författare :Kerstin Alnebratt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :conceptual analysis; female researchers; gender equality; gender studies; incommensurability; phenomenology; research policy; thought collectives; war machine;

  Sammanfattning : The thesis analyse how Gender Studies is written about in Swedish research policy documents 1970–2000. Underlying assumptions and presumptions are scrutinised, as well as terminological changes and conceptual displacements over time. LÄS MER

 4. 4. Collaboration in practice : A multiple case study on collaboration between small enterprises and university researchers

  Författare :Petter Bertilsson Forsberg; Enrico Baraldi; Marcus Lindahl; Viviane Sergi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Practice theory; University-Industry collaboration; SME; Commercialisation; Pratice theory; Universitet och Industrisamarbeten; SMF; Kommersialisering; Engineering Science with specialization in industrial engineering and management; Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik;

  Sammanfattning : University-industry collaborations (UICs) have been hailed as key for Sweden's innovativeness and economic growth. Similarly, building research and innovation policies for the promotion of collaboration between universities and industry have become a cornerstone for many other European countries. LÄS MER

 5. 5. Mötesplats skolutveckling : Om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete

  Författare :Yvonne Lindholm; Tom Hagström; Jon Ohlsson; Eva Ellström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school development; adult learning; competence development; teacher competence; action research; research-circles; reflection; communicative competence; action competence; development competence; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to illuminate how researchers might provide support to the improvement of educators' competence, in a school development context. The thesis also sheds light on conditions and obstacles for such development. LÄS MER