Sökning: "research on relational pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden research on relational pedagogy.

 1. 1. The Ambivalent Potentiality of Vulnerability : Museum Pedagogy in Exhibitions on Difficult Matters and its Ethical Implications

  Författare :Katrine Tinning; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museum pedagogy; Exhibitions on Difficult Matters; vulnerability; History didactics; Relational Pedagogy; Dark Heritage; Difficult Knowledge; Museum Education; Museum Management; Museum Studies; Museum Ethics; Difficult Heritage; Museology;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to critically investigate and problematize how museum exhibitions on Difficult Matters, like war and sexual violence, can be designed in order to contribute to teaching-learning relations between museum and visitor, which may transform existing perceptions of self, others, and the world and evoke a deepened sense of responsibility in the viewers, i.e. LÄS MER

 2. 2. Skolperspektiv : Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan

  Författare :Anna Henningsson-Yousif; Karl Jan Solstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; lifeworld; local school politicians; meaningfulness; patterns of aspects; pedagogical processes; personal processes; reasoning; school change; societal processes; spaces; teachers; teachers trainees; tools of analysis; upper secondary school pupils; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The major objective has been to create tools for analyzing the reasoning regarding the school the different actors involved - pupils, teachers, school and politicians show. A subordinate aim was to explore relevance in this connection of eight studies carried out by the author 1979 – 1999 concerning three basic areas: the pedagogical processes at the school level, at the teacher education level and at the level of school change. LÄS MER

 3. 3. Barns samspel bortom förskolans väggar : Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Författare :Carina Berkhuizen; Katarina Gustafson; Eva Änggård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy; interaction; context; preschool; children; fantasy play; play; mobile preschool; interpretive reproduction; place; agency; ethnography; spatiality; physical; social; environment; environmental psychology; preschool teacher; artifact; preschool yard; bus; pedagogik; samspel; kontext; sammanhang; förskola; barn; fantasilek; lek; mobil förskola; tolkande reproduktion; agens; plats; etnografi; rumslighet; fysisk; social; miljö; miljöpsykologi; förskollärare; pedagog; artefakt; förskolegård; buss; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to explore the relations between children’s interaction and places within preschool activities. How children’s interaction opportunities are conditioned by the physical and social environment in the preschool yard (study I), as well as place-making processes in various contexts in mobile preschool activities (studies II and III), are examined within the framework of this purpose. LÄS MER

 4. 4. Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn : En deltagarorienterad studie

  Författare :Maria Olsson; Diana Berthén; Gun-Marie Wetso; Mara Westling Allodi; Lars Holmstrand; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers’ leadership; special education; children in special needs; children in different needs; complexity; tensions; learning; discipline; interests; participatory-oriented research; research circle; dialogues; democratic knowledge processes; lärares ledarskap; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; barn i olika behov; komplexitet; spänningar; lärande; dsiciplinering; intressen; deltagarorienterad forskning; forskningscirkel; dialoger; demokratiska kunskapsprocesser; specialpedagogik; Special Education; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to, based on teachers’ experiences, describe and analyse meanings of teachers’ leadership in general, and in relation to children in need of special support in particular. The study was carried out within the tradition of participatory-oriented research, a research circle. LÄS MER

 5. 5. Skogsträdgårdsvistelser ur barns perspektiv – Speglat under samtalspromenader

  Författare :Maria Hammarsten; Åsa Hirsh; Per Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Forest Garden; Social Studies of Childhood; Children’s Perspectives; Walk-and-Talk Conversations; Ecological Literacy; Affordances; Plant Blindness;

  Sammanfattning : The licentiate thesis examines what spending time in a forest garden can offer children when this environment is used for teaching aimed at sustainability. What do the children remember from their visits to the forest garden? What do they find special or memorable? What can the children learn there? To answer such questions, walk-and-talk conversations were conducted with children who for a three-year period had regularly visited a forest garden during school hours. LÄS MER