Sökning: "reprimands"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet reprimands.

  1. 1. Skol-Komet : Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet

    Författare :Martin Karlberg; Christer Stensmo; Lennart Melin; Knut Sundell; Terje Ogden; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom; school; externalizing behavior; conduct problems; peer problems; teacher behavior management; praise; reprimands; intervention; prevention; brief intervention; Educational work; Pedagogiskt arbete; Curriculum Studies; Didaktik;

    Sammanfattning : Children who express externalizing behaviors in school are at greater risk of school failure and peer rejection. They are also at greater risk of developing antisocial behaviors, addiction to drugs, mental health problems and delinquency. Many teachers experience difficulties in working with pupils expressing externalizing behaviors. LÄS MER