Sökning: "religion = historia"

Visar resultat 1 - 5 av 240 avhandlingar innehållade orden religion = historia.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. Toleransens gränser : Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa

  Författare :Johannes Ljungberg; Forskarskolan i historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; tolerans; intolerans; religion; politik; enhetspolitik; toleranspolitik; pietism; 1700-tal; europeisk historia; sociala praktiker; samvete; privat; beteende; känslor; ära; censur;

  Sammanfattning : Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan religiösa avvikare inte funnits i någon större omfattning. LÄS MER

 3. 3. Tortyr och pinligt förhör - våld och tvång i äldre svensk rätt

  Författare :Björn Åstrand; Jonas Lilequist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Tortyr; diskurs; lagstiftning; rättsskipning; medeltid; tidigmodern tid; svensk historia; History; Historia; Legal history; Rättshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : Torture in the past is the subject of this dissertation. The aim of the study is to discuss one of the grand narratives of Swedish history. In an evolutionary frame Sweden has been put forward as a country which early developed judicial security for citizens. LÄS MER

 4. 4. Ett högt och ädelt kall : kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering 1850-1933

  Författare :Åsa Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; The notion of a calling; nursing profession; nursing education; Women’s-rights movement; ethics; gender; professionalisation; modernity.; Sjuksköterskor; yrkesetik; historia; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; Sjuksköterskeutbildning; etik och moral; historia; 1800-talet; 1900-talet;

  Sammanfattning : This thesis describes the impact of the notion of a calling on the development of the nursing profession during the period 1850–1933. The focus of the study is on how perceptions andnotions of a calling were altered over time, and in which way this historically shaped conceptinfluenced the professionalisation of the female health care work. LÄS MER

 5. 5. Den sanna frigörelsen : Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921

  Författare :Ulla Manns; Ronny Ambjörnsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; kvinnorörelse; liberalism; feminism; religion; genus; Gender studies; Genus; History subjects; Historieämnen; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER