Sökning: "relationer institutioner"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden relationer institutioner.

 1. 1. Reconstruction planning in post-conflict zones Bosnia and Herzegovina and the international community

  Detta är en avhandling från Stockholm : Infrastruktur

  Författare :Tigran Hasic; KTH.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; reconstruction planning; post-conflict zones; bosnia and herzegovina; international community; complexity and systems thinking; grounded theory; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The history of mankind has been plagued by an almost continuous chain of various armed conflicts - local, regional, national and global - that have caused horrendous damage to the social and physical fabric of cities. The tragedy of millions deprived by war still continues. LÄS MER

 2. 2. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner; ungdomar i samhällsvård; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 3. 3. Bonden och landskapet : Ägares och brukares relationer till markerna och förutsättningarna för en uthållig markanvändning

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Marie Stenseke; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; landscape changes; farmers; sustainable agriculture; local perspective; Social geography; Swedish 20th century landscape; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Farmers and Landscape. Owners and farmers relations to their land, and the prospects for sustainable land use. In a transition towards sustainability, rural land use is of certain interest, owing to the environmental impact of modern farming and forestry, and also to its potential role in a recycling society. LÄS MER

 4. 4. Fields of Gold The Bioenergy Debate in International Organizations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Kuchler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioenergy; biofuels; debate; discourse; concept; international organizations; international relations; FAO; IEA; IPCC; energy security; climate change; food security; food vs. fuel; bioenergi; biobränsle; debatt; diskurs; begrepp; internationella organisationer; internationella relationer; FAO; IEA; IPCC; energisäkerhet; klimatförändringar; livsmedelssäkerhet;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har idén om att producera energi av biomassa rönt stor uppmärksamhet bland forskare, företagare, beslutsfattare och i samhället i övrigt. De förhållandevis många kontroverser och alternativ som är förbundna med produktion av biobränslen, deras koppling till de tre problemområdena energi, klimat och jordbruk, samt deras etablering inom samtida geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga sammanhang, gör dem till en aktuell fråga att analysera. LÄS MER

 5. 5. Styrning bakom kulisserna Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Anna Ullström; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; core executives; government; government offices; ministerial staff; political advisers; political appointees; political elites; steering; governance; policy capacity; political institutions; state organization; political ethnography; regeringskansliet; regeringen; politiska staber; politiskt sakkunniga; politiskt anställda; politiska eliter; styrning; styrningskapacitet; politiska institutioner; statens organisering; politisk etnografi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Etnografi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis analyses one of the less explored areas of Swedish politics: the political appointees in the ministerial staffs of the Swedish core executive. The study draws attention to the everyday life of the ministerial staff in order to give an idea of their function: What do the political appointees do? How is the work of the ministerial staffs organized? How is policy coordinated at the political level? The main empirical focus of this thesis is the 2002-2006 term of office. LÄS MER