Sökning: "regional planering"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden regional planering.

 1. 1. District Heating in a Liberalized Energy Market: A New Order? : Planning and Development in the Stockholm Region, 1978-2012

  Författare :Dick Magnusson; Jenny Palm; Christer Persson; Dag Henning; Arne Kaijser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :District heating; energy; Stockholm region; municipal planning; regional planning; large technical systems; splintering urbanism; planning doctrines; Fjärrvärme; energi; Stockholmsregionen; kommunal planering; regional planering; Large Technical Systems; Splintering Urbanism; Planeringsdoktriner;

  Sammanfattning : This dissertation analyses how district heating systems in the Stockholm region have evolved and developed during the period 1978-2012. The thesis comprises four papers analyzing how district heating has been handled in municipal and regional planning. LÄS MER

 2. 2. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 4. 4. Network Based Tools and Indicators for Landscape Ecological Assessments, Planning, and Design

  Författare :Andreas Zetterberg; Berit Balfors; Ulla Mörtberg; Jan Bengtsson; KTH; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; Least-cost modeling; Functional connectivity; Environmental planning tool; Resilience; Spatial redundancy; Ecological integrity; Landscape Ecology; Graph Theory; Ecological Network Graphs; Biodiversity; Conservation Biology; Urban Planning; Regional Planning; EIA; SEA; Environmental Assessment; Ecological Indicator; Impact prediction; Habitat suitability; Species distribution; Urban ecology; GIS; Urbanization; Miljöbedömningsverktyg; Landskapsplanering; Resiliens; Ekologisk integritet; Landskapsekologi; Grafteori; Ekologiska nätverk; Biologisk mångfald; Bevarandebiologi; Urban planering; Regional planering; MKB; SMB; Miljöbedömning; Ekologisk indikator; Konsekvensbedömning; Habitatmodellering; GIS; Urbanisering; Nature conservation and landscape management; Natur- och landskapsvård; Environmental engineering; Miljöteknik; Terrestrial ecology; Terrestisk ekologi;

  Sammanfattning : Land use change constitutes a primary driving force in shaping social-ecological systems world wide, and its effects reach far beyond the directly impacted areas. Graph based landscape ecological tools have become established as a promising way to efficiently explore and analyze the complex, spatial systems dynamics of ecological networks in physical landscapes. LÄS MER

 5. 5. Democracy and Planning : Contested Meanings in Theory and Practice

  Författare :Sherif Zakhour; Jonathan Metzger; Maria Håkansson; Philip Allmendinger; Andy Inch; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democracy; Democratic theory; Planning; Public participation; Demokrati; Demokratiteori; Planering; Medborgardeltagande; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; Urban and Regional Studies; Urbana och regionala studier;

  Sammanfattning : "Democracy" is a frequently used concept in the Western planning field. Scholars, practitioners, and citizens alike regularly deploy it to both explain and contest the nature and legitimacy of urban governance. And yet, in the planning literature, the concept of democracy itself is rarely explained or debated. LÄS MER