Sökning: "reformist monks"

Hittade 1 avhandling innehållade orden reformist monks.

  1. 1. De villkorligt frigivna : : relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand

    Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

    Författare :Pierre Wiktorin; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Humanities; Humaniora; anthropology of religion; tourism; habitus; late orientalism; social fields; private and public identity; exchange theory; modernity; gender; Wat Phra Dhammakaya; reformist monks; sangha-laypeople relationship; Thailand; Theravada Buddhism; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad får buddhister i dagens moderniserade Thailand att ge stora delar av sin inkomst till munkar? Och varför är det så viktigt att munkarna framstår som oegennyttiga och undviker fysisk kontakt med kvinnor? Frågorna behandlas utförligt i denna religionsantropologiska studie, baserad på en längre tids fältarbete i centrala, norra och nordöstra Thailand. Sociala och politiska ståndpunkter bakom öppna teologiska konflikter under krisåren 1997-2001, synliggörs och kontextualiseras. LÄS MER